1ـ اطاعت‌ همراه‌ با عشق‌ و انگیزه‌
2ـ دوست‌ داشتن‌ و محبت‌ کردن‌
3ـ خوش‌ رفتاری‌ با همسر
4ـ دلداری‌ دادن‌ در مواقع حساس زندگی
5ـ سپاسگزار بودن‌
6ـ حفظ‌ حجاب‌ عفت‌ و متانت‌ در مقابل‌ دیگران‌
7ـ بخشش‌ خطاهای‌ همسر(که بسیار مورد رضایت خداوند است)
8ـ سازگاری‌ با خویشاوندان‌ همسر
9ـ سازگاری‌ با شغل‌ و درآمد خانواده
10ـ کمک‌ کردن‌ به‌ ترقی‌ همسر
11ـ تقدم‌ رضایت‌ همسر بر دیگران‌
12ـ تمیز و زیبا بودن‌ در خانه‌
13ـ راز داری‌
14ـ سازگاری‌ در سختی‌ها
15ـ سکوت‌ هنگام‌ عصبانیت‌
16- شکایت‌ و درد دل‌ بیجا نکردن‌
17- نداشتن‌ توقعات‌ بیجا
18- خودداری‌ از توهین‌ و توبیخ‌ همسر
19- عیب‌جویی‌ نکردن‌
20- چشم‌ پوشیدن‌ از غیر همسر
21- قهر نکردن‌
و ...

روابط‌ اخلاقی‌ متقابل‌
(باید به یاد داشت همسر ایده آل همسری است که او را همواره به احکام اسلامی فرا بخواند و خود همیشه عملگر آن باشد).
1ـ اهمیت‌ دادن‌ به‌ همدیگر
2- گوش‌ دادن‌
3- صدا زدن‌ و نوع‌ خطاب‌
4- بدرقه‌ و خداحافظی‌
5- پیشواز و بدرقه‌
6- مشورت‌
7- عیب‌پوشی‌
8- تخلیه‌ احساس‌ منفی‌
9- تحسین‌ و تشویق‌
10- عذرخواهی‌
11- خوش‌ بینی‌
12- گذشت‌ و تحمل‌
13- کمک‌ و تعاون‌
14- دور هم‌ بودن‌ و حفظ‌ ارتباطات‌ فامیلی‌
و ...